تفکر مثبت را تقویت کنیم

1- یک اتفاق بامزه که این هفته رخ داد چه بود؟ تو در هفته‌ی آینده چه هدفی داری و دنبال چه هستی؟ 2- تو در زندگی‌ات از چه کسی بیشتر از دیگران سپاسگزار هستی؟ به نظرت چه کسانی از تو سپاسگزارند؟ 3- تو چه چیزی در مورد خودت را خیلی دوست داری؟ چیزی که فکر […]

فهرست مطالب

1-

یک اتفاق بامزه که این هفته رخ داد چه بود؟ تو در هفته‌ی آینده چه هدفی داری و دنبال چه هستی؟

2-

تو در زندگی‌ات از چه کسی بیشتر از دیگران سپاسگزار هستی؟ به نظرت چه کسانی از تو سپاسگزارند؟

3-

تو چه چیزی در مورد خودت را خیلی دوست داری؟ چیزی که فکر می‌کنی هر چه بزرگ‌تر می‌شوی بهتر شده است چیست؟

4-

خوشحال‌ترین آدمی که می‌شناسی کیست؟ از کجا می‌گویی که او آدم خوشحالی است؟

5-

آخرین باری که برای چیزی جشن گرفتی چه زمانی بوده است؟ فکر می‌کنی جشن بعدی‌ای که بگیری برای چه موضوعی خواهد بود؟

منبع

parenting together