جستجو

اگر با خودمان مهربان باشیم…

هر چه یاد می‌گیریم با خودمان مهربان‌تر باشیم … لحن قضاوت‌گرانه لحن کنجکاوانه من نباید فریاد می‌زدم. چه چیزی باعث شد من اینگونه واکنش نشان دهم؟ من چه مرگم شده است؟ می‌توانستم بهتر باشم! اشتباه کردن بخشی از یادگیری است. باید تحمل کنم و این شرایط بد را بپذیرم. در پشت این مقاومت چه نیازی […]

فهرست مطالب

هر چه یاد می‌گیریم با خودمان مهربان‌تر باشیم …

لحن قضاوت‌گرانهلحن کنجکاوانه
من نباید فریاد می‌زدم.چه چیزی باعث شد من اینگونه واکنش نشان دهم؟
من چه مرگم شده است؟ می‌توانستم بهتر باشم!اشتباه کردن بخشی از یادگیری است.
باید تحمل کنم و این شرایط بد را بپذیرم.در پشت این مقاومت چه نیازی وجود دارد؟
من به خودم قول داده بودم این کار را نکنم.من چگونه تلاش کردم که حواسم به خودم باشد؟

… طبیعتاً با فرزندانمان هم مهربان‌تر خواهیم بود.

لحن قضاوت‌گرانهلحن کنجکاوانه
او بزرگ شده و نباید اینگونه از کوره در برود.چه چیزی باعث شد او اینگونه واکنش نشان دهد؟
او چه مرگش شده است؟ می‌توانست بهتر باشد!اشتباه کردن بخشی از یادگیری است.
آن‌ها باید تحمل کنند و این شرایط بد را بپذیرند.اکنون در پشت این مقاومت چه نیازی وجود دارد؟
او قول داده بود این بار حرف مرا گوش کند.او چگونه تلاش کرد که حواسش به کارهایش باشد؟

منبع: curios parenting