تشویق کودکان بدون این که خواهر یا برادرشان احساس حسادت کند

فهرست مطالب

 

  • به نقاط قوت هر کودک توجه کنید.

نشون دهید که برای توانایی‌های منحصر‌به‌فردشان ارزش قائل هستید.

 

  • روی کیفیت تمرکز کنید، نه میزان کاری که انجام می‌دهند.

 

  • دقت کنید تشویقتان صادقانه باشد. 

 

  • به هر کودک به طور جداگانه توجه کنید.

مطمئن شوید هر روز با هر کودک به طور جداگانه وقت می‌گذرانید.

 

  • کار گروهی رو تشویق کنید.

وقتی به یکدیگر کمک می‌کنند، چیزی را با هم سهیم‌ می‌شوند و با یکدیگر مهربانند، آنها را تشویق کنید تا بدانند که در یک تیم هستند.

 

  • تلاش رو تشویق کنید.

فرآیند تلاش برای رسیدن به هدف را تشویق کنید، نه نتیجه نهایی را (در نظر بگیرید که رسیدن به نتیجه برای بعضی از کودکان سخت‌تر است.)

 

منبع:

parentstogether