جستجو

ثبت نام دومین وبینار رایگان بومرنگ

فهرست مطالب

وبینار اتاق فرمان مغز: مهارت‌هایی برای رفتار هوشمندانه

در این وبینار رایگان بومرنگ به شناخت و پرورش مهارتهای رفتاری (کارکردهای اجرایی) که باعث بروز رفتار هوشمندانه در ما و کودکان می شوند، می پردازیم.