چگونه هیجان یادگیری ما را شکل می دهد

چگونه هیجان یادگیری ما را شکل می دهد یافته های علوم اعصاب درباره ارتباط هیجان و یادگیری       ترجمه و زیرنویس از احمد لطفی- کارشناسی ارشد علوم شناختی

فهرست مطالب

چگونه هیجان یادگیری ما را شکل می دهد

یافته های علوم اعصاب درباره ارتباط هیجان و یادگیری

 

 

 

ترجمه و زیرنویس از احمد لطفی- کارشناسی ارشد علوم شناختی